Uw bestelling Uw bestelling:  0
Bestelling afronden

Betaling vooraf of binnen 30 dagen na factuur, ter beoordeling door Stimag B.V.
Prijzen zijn ex. BTW.

 • Ruim 39 jaar ervaring
 • Minimaal 2 jaar garantie
 • Eigen technische dienst
 • Erkende keurder

Reparatievoorwaarden

Reparatie Voorwaarden

 1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de cliënt zijn opgegeven.
 2. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven, worden de eventueel door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.
 3. De reparatieprijs wordt vastgesteld op basis van de onderzoekskosten,en het aantal arbeidsperioden, de eventueel te gebruiken materialen (onderdelen), de kosten gemaakt door derden en eventuele transport- en/of administratiekosten.
  Dit alles is exclusief BTW.
  Er kunnen geen andere kosten in rekening gebracht worden.
 4. De reparatie- c.q. onderzoekskosten dienen contant te worden betaald, tenzij hier door Stimag B.V. van wordt afgeweken.
 5. Indien de hoogte van de reparatieprijs ten opzichte van de nieuwprijs daar aanleiding toe geeft, doet de monteur vooraf een prijsopgave.
 6. De cliënt kan eventueel van verdere dienstverlening door Stimag B.V. afzien.
  Eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met cliënt gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De cliënt betaalt dan alleen de onderzoekskosten (inclusief eventuele administratiekosten en transportkosten).
 7. Als de cliënt afstand doet van het niet gerepareerde apparaat wordt dit op kosten van Stimag B.V. afgevoerd.
  Bij aanschaf direct na reparatie van een nieuw gelijkwaardig of beter apparaat bij Stimag B.V. komen de onderzoekskosten te vervallen.
  Het oude apparaat wordt dan op kosten van Stimag B.V. afgevoerd.
 8. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met de cliënt is besproken, ruilonderdelen.
  Wanneer bij reparatie wordt geconstateerd dat er onderdelen in andere delen dan waar de opgegeven klacht zich bevind niet aan hun specificaties voldoen, zullen deze worden vervangen om de kwaliteit van de reparatie te kunnen waarborgen.
 9. Stimag B.V. stelt na reparatie het apparaat weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin zij het heeft ontvangen, behalve wanneer dit technisch onmogelijk is.
 10. Reparatie van geijkte weegschalen zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke voorschriften voldoet.
  Indien dit niet mogelijk is, zal de monteur dit aan de cliënt meedelen en het apparaat niet repareren.
 11. Stimag B.V. is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van ophalen door of verzending naar de cliënt.
 12. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.
 13. Na reparatie ontvangt de cliënt een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.
 14. Stimag B.V. geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op arbeid/voorrijden en onderdelen.
  Deze garantie gaat in na retourlevering van de uitgevoerde reparatie.
  Van de garantietermijn kan worden afgeweken als de leeftijd van het apparaat daar aanleiding toe geeft.
  In dat geval wordt de cliënt voorafgaand aan de reparatie geïnformeerd.
 15. Op onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem -, water -, zand -, val – of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 16. Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal Stimag B.V. een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie.
  Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt berekend.
  Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 9 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.
 17. Na onderzoek c.q. reparatie van het aangemelde apparaat, dient de cliënt de rekening contant te voldoen, tenzij daar door Stimag B.V. van wordt afgeweken.
 18. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Stimag B.V. aan de cliënt dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is Stimag B.V. bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.
  De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant.
 19. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
  Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Stimag B.V. blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
  De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Stimag B.V. zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.