Garantie

Wij staan voor de kwaliteit van de producten die we leveren en daarom geven wij op al onze nieuwe weegschalen minimaal 2 jaar garantie. Bij veel weegschalen is dit zelfs 3 jaar, waardoor u koopt met nog meer zekerheid.

Garantievoorwaarden

Op alle verkochte en betaalde producten verleent Stimag minimaal 2 jaar garantie na aflevering voor gebruik binnen Nederland en België.

Dit geldt niet voor occasions en klantgerichte producten, hiervoor geldt een termijn van 1 jaar. Op diverse weegschalen van het merk Kern kan een garantie verleend worden van 3 jaar, zie hiervoor de meest actuele catalogus.

De garantie termijn is als volgt opgebouwd:

 • Eerste jaar volledig, af Lisse.
 • Vanaf het tweede jaar alleen op arbeid en onderdelen. De reiskosten zijn in dit geval voor rekening van de klant.

Tafelweegschalen, balansen, kraanweegschalen e.d. dienen franco naar Stimag in Lisse te worden opgestuurd, dit geldt gedurende de gehele garantie periode. De retourkosten, na herstel/vervanging in Lisse, zijn voor rekening van Stimag. Voor batterijen, accu’s, laadapparaten e.d. geldt een garantie van 3 maanden.

Onderstaande onderdelen vallen buiten de garantie:

  • Software.
  • Een gebrek ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik.
  • Een gebrek ontstaan na verandering aangebracht door derden.
  • Invloeden van buitenaf zoals schade, kabelbreuk, overbelasting e.d.
  • Een gebrek ontstaan door omstandigheden waar Stimag geen invloed op heeft.
  • Slijtage onderhevige onderdelen zoals toetsenborden, wielen, bewegende onderdel kettingschakels e.d.

Reparaties e.d. mogen alleen worden uitgevoerd door of in opdracht van medewerkers van Stimag, anders vervalt de aanspraak op garantie.

Wanneer het product is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het werd ontworpen vervalt de aanspraak op garantie.

Bij tafelweegschalen, kraanweegschalen, balansen e.d. brengt Stimag geen garantie bezoeken op locatie.

Transportschades vallen niet onder de garantiebepalingen.

Leveringsvoorwaarden

Stimag B.V. is lid van de federatie van technologiebranches FHI en levert haar producten en diensten volgens de leveringsvoorwaarden van de federatie. FHI is het collectief van technologiebedrijven die in de Nederlandse markt actief zijn als aanbieders van industriële elektronica, gebouwautomatisering, industriële automatisering, laboratorium technologie en medische technologie.

Lees hier onze Leveringsvoorwaarden

Reparatievoorwaarden

Stimag beschikt over een eigen Technische- en Servicedienst. Zij rijden door heel Nederland voor installatie, kalibratie, reparatie en onderhoud.

1

Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de cliënt zijn opgegeven.

2

Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven, worden de eventueel door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.

3

De reparatieprijs wordt vastgesteld op basis van de onderzoekskosten,en het aantal arbeidsperioden, de eventueel te gebruiken materialen (onderdelen), de kosten gemaakt door derden en eventuele transport- en/of administratiekosten. Dit alles is exclusief BTW.

Er kunnen geen andere kosten in rekening gebracht worden.

4

Als de cliënt afstand doet van het niet gerepareerde apparaat wordt dit op kosten van Stimag B.V. afgevoerd.

Bij aanschaf direct na reparatie van een nieuw gelijkwaardig of beter apparaat bij Stimag B.V. komen de onderzoekskosten te vervallen. Het oude apparaat wordt dan op kosten van Stimag B.V. afgevoerd.

5

Indien de hoogte van de reparatieprijs ten opzichte van de nieuwprijs daar aanleiding toe geeft, doet de monteur vooraf een prijsopgave.

6

De reparatie- c.q. onderzoekskosten dienen contant te worden betaald, tenzij hier door Stimag B.V. van wordt afgeweken.

7

De cliënt kan eventueel van verdere dienstverlening door Stimag B.V. afzien. Eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met cliënt gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De cliënt betaalt dan alleen de onderzoekskosten (inclusief eventuele administratiekosten en transportkosten).

8

Reparatie van geijkte weegschalen zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke voorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is, zal de monteur dit aan de cliënt meedelen en het apparaat niet repareren.

9

Stimag B.V. stelt na reparatie het apparaat weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin zij het heeft ontvangen, behalve wanneer dit technisch onmogelijk is.

10

 Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

11

Na onderzoek c.q. reparatie van het aangemelde apparaat, dient de cliënt de rekening contant te voldoen, tenzij daar door Stimag B.V. van wordt afgeweken.

12

Op onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem zand , val of vochtschade wordt ge, water , en garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

13

Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Stimag B.V. aan de cliënt dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is Stimag B.V. bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant.

14

Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met de cliënt is besproken, ruilonderdelen. Wanneer bij reparatie wordt geconstateerd dat er onderdelen in andere delen dan waar de opgegeven klacht zich bevind niet aan hun specificaties voldoen, zullen deze worden vervangen om de kwaliteit van de reparatie te kunnen waarborgen.

15

Stimag B.V. is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van ophalen door of verzending naar de cliënt.

16

Stimag B.V. geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op arbeid/voorrijden en onderdelen. Deze garantie gaat in na retourlevering van de uitgevoerde reparatie. Van de garantietermijn kan worden afgeweken als de leeftijd van het apparaat daar aanleiding toe geeft. In dat geval wordt de cliënt voorafgaand aan de reparatie geïnformeerd.

17

Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal Stimag B.V. een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie. Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt berekend. Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 9 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.

18

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank i n de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Stimag B.V. blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De consument heeft het recht gedurende vijf weken n adat Stimag B.V. zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter

19

Na reparatie ontvangt de cliënt een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.